Kaip išsinuomoti?

Kaip teisingai naudoti deguonies koncentratorių?

Atgal
 • Iš patalpos, kurioje bus naudojamas deguonies koncentratorius, išneškite visus lengvai užsidegančius daigtus. Bet kokia degi medžiaga lengvai ir greitai užsidega esant didelei deguonies koncentracijai. Prietaiso naudojimo metu draudžiama rūkyti!
   
 • Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite naudojimosi instrukciją. Jei skaitydami naudojimosi instrukciją ko nors nesuprasite, konsultuokitės su specialistu (gydytoju).
   
 • Alyvą, tepalus bei kitas riebalinės kilmės medžiagas laikykite nuošaliau deguonies koncentratoriaus, jo sujungimo prietaisų ar kitų priedų. Esant aukštam slėgiui, riebalinės kilmės medžiagoms susijungus su deguonimi, gali greitai įsiliepsnoti ugnis.
   
 • Rekomenduojama, kad deguonies koncentratorius būtų įjungtas mažiausiai 30 minučių. Mažesnė, nei 30 minučių, eksploatavimo trukmė trumpina prietaiso tarnavimo laiką.
   
 • Jei pastebite, kad laidas ar kištukas pažeistas, tinkamai neveikia, jei jie įkrito į vandenį ir pan., skambinkite kvalifikuotai remonto tarnybai, kad ši apžiūrėtų ir sutaisytų prietaisą. Prieš tai praneškite gamintojo įgaliotam atstovui.
   
 • Prietaiso laidą laikykite toliau nuo įkaitusių ar kaitinamų paviršių.
   
 • Į prietaiso angas nekiškite jokių su prietaisu nesusijusių daiktų.
   
 • Neuždenkite prietaiso angų ir nestatykite prietaiso ant minkštų paviršių, pavyzdžiui, lovos ar sofos, kad nebūtų blokuojamas iš prietaiso išeinantis oras. Saugokite, kad į prietaiso angas nepatektų pūkų, plaukų ir kitų nešvarumų.
   
 • Prietaiso drėkintuvą užpildykite distiliuotu vandeniu iki gamintojo nurodytos atžymos. Neperpildykite!
   
 • Rekomenduojama naudoti slėgiui atsparų vamzdelį, kurį tiekia gamintojas Invacare, ir kurio ilgis neviršytų 15,2m.
   
 • Daugelį elektroninių prietaisų veikia radio bangų trikdžiai, todėl reikia nustatyti kitų nešiojamų komunikacijos prietaisų poveikį naudojamam deguonies koncentratoriui.
   
 • Kad išvengtumėte elektros srovės iškrovos, pasinaudoję deguonies koncentratoriumi, iš karto jį išjunkite iš elektros srovės maitinimo lizdo. Nenaudokite deguonies koncentratoriaus maudydamiesi. Laikykite prietaisą taip, kad jis neįkristų į vandenį ar į kitą skystį. Nelieskite deguonies koncentratoriaus, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsdami išjunkite jį iš elektros tinklo.
   
 • Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
   
 • Saugokite prietaisą nuo vaikų.
   
 • Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį kaip parašyta naudojimosi instrukcijoje ir kaip rekomendavo gydytojas. Drėkintuvų ir kitų priedų, neatitinkančių prietaiso specifikacijos, naudojimas gali pakenkti prietaiso veikimui ar net jį sugadinti.
   
 • Prietaisui naudokite tik Invacare įgalioto atstovo tiekiamas dalis ir priedus. Prietaiso dalių ir priedų, neatitinkančių prietaiso specifikacijos, naudojimas gali pakenkti prietaiso veikimui ar net jį sugadinti. 
   
 • Nedidinkite deguonies srauto aukščiau raudonos atžymos, nes esant didesniam nei 5 l/min deguonies srauto greičiui, deguonies koncentracija ima mažėti. 
   
 • Kas savaite išimkite ir po tekančia drungno vandens srove išplaukite filtrus. Juos išdžiovinkite ir vėl įdėkite į deguonies koncentratorių.